Rosja 917–1951 | Ko–lekcja wyborów

Przejdź do treści

Krzysztof Jung

Rosja 9171951

1979
mapy szkolne Europy (6) z zaznaczonym czarnym długopisem terytorium Rosji; 18x110,5 cm

Praca Krzysztofa Junga Rosja 9171951 przedstawia historię terytorialnego rozwóju państwa rosyjskiego. Do odtworzenia i zwizualizowania tej historii artysta użył mapek szkolnych, na których zaznaczył rozrastanie się państwa rosyjskiego na terenach europejskich w ciągu całego tysiąclecia. 

Zaznaczone na pierwszej mapie granice Rosji w 917 roku dotyczą właściwie Rusi Kijowskiej, która później została wchłonięta przez Księstwo Moskiewskie.

Rozwój Cesarstwa Rosyjskiego w kierunku zachodnim nastąpił poprzez zabory ziem państw sąsiadujących z nim (państwami tymi były Rzeczpospolita Polska, Łotwa, Litwa, Estonia, Finlandia), a po 1945 roku podporządkowanie sobie terytoriów państw, do których weszły wojska radzieckie podczas II Wojny Światowej, co przedstawia ostatnia mapka, z 1951 roku roku urodzin artysty. 

Przedstawiając rozwój terytorium europejskiej części Rosji, Jung wydaje się przestrzegać przed zaborczym i agresywnym charakterem tego państwa. Ukazuje obrazowo przemianę niewielkiego terytorium w rozległy, drapieżny organizm. Stawia przez to trudne pytanie, jakiego rodzaju geopolityka może być dla naszego geograficznego rejonu najbardziej korzystna.

Krzysztof Jung był malarzem, grafikiem, performerem, twórcą koncepcji teatru plastycznego oraz pedagogiem. W 1976 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Wnętrz na warszawskiej ASP. Związany był z galerią Repassage, którą prowadził pod koniec lat 70. XX w.